Menu

Kamerbrief COVID-19 (21 april)

Gisteravond is er een Kamerbrief COVID-19 gepubliceerd met een update van de stand van zaken. De relevante passage over het LCG vindt je op pagina 19/20 en hieronder.

Beschikbaarheid geneesmiddelen

Zoals in eerdere Kamerbrieven is gemeld, zijn er verschillende acties in gang gezet om geneesmiddelentekorten als gevolg van de COVID-19 situatie te voorkomen. Deze acties zijn gericht op het creëren van inzicht in vraag en aanbod (voorraden), het bieden van voldoende ruimte aan veldpartijen om de acties te nemen die zij nodig achten en indien nodig het tijdig inzetten van passende overheidsmaatregelen.

Medicatie voor patiënten met COVID-19 De rapportages van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) geven inzicht in de huidige voorraad van vier categorieën essentiële IC-medicatie (sedativa, pijnbestrijding, spierrelaxantia en ‘overig’) en de voorraad die op termijn wordt verwacht door toevoer vanuit groothandels, fabrikanten en bereiders. Op basis van de laatste rapportage van maandag 20 april van het LCG stelt het LCG dat (voor alle vier de categorieën essentiële IC-medicatie op dit moment gemiddeld voldoende voorraden zijn (> 14 dagen).

In de kamerbrief van 21 april wordt ingegaan op de rol van de LCG voor het vergroten van de voorraden voor midazolam, rocuronium en propofol.

Ook staat vermeld dat het LCG zich voorbereidt op de effecten van het opschalen van de reguliere zorg.

Ten slotte wordt gemeld dat door het LCG, ministerie van VWS en firma’s actief gezocht wordt naar mogelijkheden van import van producten buiten Europa.